[Logisvalley] Bac ninh > Network | 로지스밸리

로지스밸리

LOGISVALLEY NETWORK

로지스밸리 물류센터 거점을 안내합니다.

본문

  • [Logisvalley] Bac ninh

   위      치 : Lot CN15-1, Expanded , Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam
   용      도 : 물류창고
   대 지 면 적 : 60,570.59 ㎡  |    건 축 면 적 : 36,360.22 ㎡  |    연  면  적 : 36,360.22 ㎡
   규      모 : 1개동 / 지상1층
   구      조 : PC조 + PEB조
  • 목록